Hulumtime

Të kuptuarit e kontekstit institucional: Vlerësimi i dhunës me bazë gjinore në Kosovë

Të kuptuarit e kontekstit institucional: Vlerësimi i dhunës me bazë gjinore në Kosovë

Shkarko >>

Ngacmimi Seksual në Sektorin Privat në Kosovë

Ngacmimi Seksual në Sektorin Privat në Kosovë

Shkarko >>

Një agjendë gjithëpërfshirëse për punë të dinjitetshme

Një agjendë gjithëpërfshirëse për punë të dinjitetshme

Shkarko >>

Analizë e reformës së administratës publike nga perspektiva gjinore

Analizë e reformës së administratës publike nga perspektiva gjinore

Shkarko >>

Konventa e Stambollit në aktgjykimet e gjykatave të Kosovës

Konventa e Stambollit në aktgjykimet e gjykatave të Kosovës

Shkarko >>

Gratë dhe vajzat në fushën e sportit: Hulumtim mbi stereotipet gjinore dhe barrierat që pengojnë qasjën e barabartë në sport

Gratë dhe vajzat në fushën e sportit: Hulumtim mbi stereotipet gjinore dhe barrierat që pengojnë qasjën e barabartë në sport

Shkarko >>

Analizë e (Projekt) Ligjit të Punës përmes pikëpamjes feministe në Kosovë

Analizë e (Projekt) Ligjit të Punës përmes pikëpamjes feministe në Kosovë

Shkarko >>

Dokument pozicionimi  Ligji i punës: një shqyrtim feminist

Dokument pozicionimi Ligji i punës: një shqyrtim feminist

Shkarko >>

POSITION PAPER: TOWARDS GENDER SENSITIVE MEDIA REPORTING OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

POSITION PAPER: TOWARDS GENDER SENSITIVE MEDIA REPORTING OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Shkarko >>

Gjendja ekonomike e grave rome, ashkalike dhe egjiptiane në Kosovë

Gjendja ekonomike e grave rome, ashkalike dhe egjiptiane në Kosovë

Shkarko >>

PERCEPTIMET E QYTETARËVE MBI BARAZINË GJINORE DHE DHUNËN ME BAZË GJINORE NË KOSOVË

PERCEPTIMET E QYTETARËVE MBI BARAZINË GJINORE DHE DHUNËN ME BAZË GJINORE NË KOSOVË

Shkarko >>

Fjalorth me konceptet kyçe në fushën e studimeve gjinore

Fjalorth me konceptet kyçe në fushën e studimeve gjinore

Shkarko >>

MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI NË KOSOVË

MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI NË KOSOVË

Shkarko >>

NGACMIMET SEKSUALE NË ADMINISTRATËN PUBLIKE NË  KOSOVË:  PROBLEM I DUKSHËM PËR VIKTIMAT, I PADUKSHËM PËR SISTEMIN

NGACMIMET SEKSUALE NË ADMINISTRATËN PUBLIKE NË KOSOVË: PROBLEM I DUKSHËM PËR VIKTIMAT, I PADUKSHËM PËR SISTEMIN

Shkarko >>

Ku janë gratë në dialogun Kosovë-Serbi?

Ku janë gratë në dialogun Kosovë-Serbi?

Shkarko >>

Publikimi i raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë

Publikimi i raportit të parë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë

Shkarko >>

Dhuna në baza gjinore në Kosovë: Shqyrtim kritik i reagimit të policisë

Dhuna në baza gjinore në Kosovë: Shqyrtim kritik i reagimit të policisë

Shkarko >>

PILOT INDEKSI PËR TË DREJTAT PRONËSORE TË GRAVE

PILOT INDEKSI PËR TË DREJTAT PRONËSORE TË GRAVE

Shkarko >>

Kuota gjinore në bordet e korporatave në Kosovë

Kuota gjinore në bordet e korporatave në Kosovë

Shkarko >>

Gratë në Politikë dhe Qeverisje- Përceptimet e të rinjve/ të rejave

Gratë në Politikë dhe Qeverisje- Përceptimet e të rinjve/ të rejave

Shkarko >>

Sindikatat dhe Barazia Gjinore në Kosovë

Sindikatat dhe Barazia Gjinore në Kosovë

Shkarko >>

PROGRAMET E TRAJNIMIT PËR ÇËSHTJE GJINORE PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE TË KOSOVËS

PROGRAMET E TRAJNIMIT PËR ÇËSHTJE GJINORE PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE TË KOSOVËS

Shkarko >>

Gratë në Pozita të Larta Vendimmarrëse në Sektorin Publik dhe Parti Politike

Gratë në Pozita të Larta Vendimmarrëse në Sektorin Publik dhe Parti Politike

Shkarko >>

Politikat Gjinore Ne Shoqerine Civile Dhe Sektorin Privat

Politikat Gjinore Ne Shoqerine Civile Dhe Sektorin Privat

Shkarko >>

Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë

Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë

Shkarko >>

Integrimi gjinor përmes procesit të Integrimit Evropian

Integrimi gjinor përmes procesit të Integrimit Evropian

Shkarko >>

Si votojnë gratë në Kosovë (2014)?

Si votojnë gratë në Kosovë (2014)?

Shkarko >>

Prania e dhunes ne mardheniet e adoleshenteve

Prania e dhunes ne mardheniet e adoleshenteve

Shkarko >>

Ndikimi i ligjit të Punës tek Gratë në Kosovë

Ndikimi i ligjit të Punës tek Gratë në Kosovë

Shkarko >>

E drejta  e Trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë

E drejta e Trashëgimisë pronësore të grave në Kosovë

Shkarko >>

Perceptimet e shërbyesve civilë në Kosovë lidhur me ngacmimin seksual në vendin e punës

Perceptimet e shërbyesve civilë në Kosovë lidhur me ngacmimin seksual në vendin e punës

Shkarko >>

Auditimi Gjinor i Projekteve të Bashkimit Evropian në Kosovë

Auditimi Gjinor i Projekteve të Bashkimit Evropian në Kosovë

Shkarko >>

Indeksi i Sigurisë së Grave 2010 Raport për Kosovën

Indeksi i Sigurisë së Grave 2010 Raport për Kosovën

Shkarko >>

Imazhi I Grave Politikane Në Mediat Kosovare

Imazhi I Grave Politikane Në Mediat Kosovare

Shkarko >>

Pasojat e shkurtimeve të vende të punës në shërbimin civil kosovar në jetën e grave

Pasojat e shkurtimeve të vende të punës në shërbimin civil kosovar në jetën e grave

Shkarko >>

Auditimi i çështjeve gjinore në sistemin arsimor

Auditimi i çështjeve gjinore në sistemin arsimor

Shkarko >>

Monitorimi i Sigurisë në Kosovë nga Perspektiva Gjinore

Monitorimi i Sigurisë në Kosovë nga Perspektiva Gjinore

Shkarko >>

Monitorimi i zbatimit të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave në Kosovë

Monitorimi i zbatimit të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave në Kosovë

Shkarko >>

Monitorimi I Mundesive Të Barabarta Për Gratë dhe Burrat Në Kosovë

Monitorimi I Mundesive Të Barabarta Për Gratë dhe Burrat Në Kosovë

Shkarko >>

Indikatorët për monitorimin e situatës së tanishme në Kosovë përkitazi me dhunën kundër grave

Indikatorët për monitorimin e situatës së tanishme në Kosovë përkitazi me dhunën kundër grave

Shkarko >>

Dhuna kundër grave

Dhuna kundër grave

Shkarko >>

Si votojnë gratë në Kosovë (2005)

Si votojnë gratë në Kosovë (2005)

Shkarko >>
Koha për gratë

KOHA PËR GRATË 2024

KOHA PËR GRATË 2024

Shkarko >>

Koha për Gratë 2023

Koha për Gratë 2023

Shkarko >>

KOHA PËR GRATË 2022

KOHA PËR GRATË 2022

Shkarko >>

KOHA PËR GRATË 2021

KOHA PËR GRATË 2021

Shkarko >>

Koha për Gratë 2020

Koha për Gratë 2020

Shkarko >>

Koha për Gratë 2019

Koha për Gratë 2019

Shkarko >>

Koha për Gratë 2018

Koha për Gratë 2018

Shkarko >>

Koha për Gratë 2017

Koha për Gratë 2017

Shkarko >>

Koha për Gratë 2016

Koha për Gratë 2016

Shkarko >>

Koha për Gratë 2014

Koha për Gratë 2014

Shkarko >>

Koha për Gratë 2013

Koha për Gratë 2013

Shkarko >>

Koha për Gratë 2012

Koha për Gratë 2012

Shkarko >>

Koha për Gratë 2011

Koha për Gratë 2011

Shkarko >>

Koha për Gratë 2008

Koha për Gratë 2008

Shkarko >>
Udhëzues

MANUAL FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION AND MONITORING OF THE MAIN STRATEGIES AT NATIONAL LEVEL ON VIOLENCE AGAINST WOMEN

MANUAL FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION AND MONITORING OF THE MAIN STRATEGIES AT NATIONAL LEVEL ON VIOLENCE AGAINST WOMEN

Shkarko >>

Doracak për gjininë dhe mjedisin

Doracak për gjininë dhe mjedisin

Shkarko >>

Manuali për Përfshirjen e Perspektivës Gjinore

Manuali për Përfshirjen e Perspektivës Gjinore

Shkarko >>

Përfshirja e Perspektivës Gjinore në Praktikë

Përfshirja e Perspektivës Gjinore në Praktikë

Shkarko >>

Manuali111

Manuali111

Shkarko >>

Barazia gjinore në anëtarësimin në BE - Udhëzues për Avokim

Barazia gjinore në anëtarësimin në BE - Udhëzues për Avokim

Shkarko >>
Broshura

Dhuna në baza gjinore

Dhuna në baza gjinore

Shkarko >>

STRATEGJIA PËR BARAZINË GJINORE

STRATEGJIA PËR BARAZINË GJINORE

Shkarko >>

Lista kontrolluese per eliminimin e ngacmimit

Lista kontrolluese per eliminimin e ngacmimit

Shkarko >>

Hapat për realizimin e një analize gjinore

Hapat për realizimin e një analize gjinore

Shkarko >>

Ngacmimi Seksual në Vendin e Punës

Ngacmimi Seksual në Vendin e Punës

Shkarko >>

Survey on perceptions of gender equality and violence against women

Survey on perceptions of gender equality and violence against women

Shkarko >>