Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Aktivitetet

Aktivitetet:

 • Aktivitete fillestare
 • Promovimi i projektit
 • Zhvillimi i portalit për çështje të grave dhe gjinore në gjuhën shqipe dhe maqedonase
 • Hulumtimi vjetor për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore në të dy vendet
 • Zhvillimi i Doracakut për politika gjinore në nivel të BE-së
 • Zhvillimi dhe kryerja e pesë moduleve të trajnimit me audiencën e përzgjedhur të grave OJQ-të në zonën e projektit
 • Zhvillim dhe mbajtja e pesë moduleve te trajnimit me audiencën e përzgjedhur të grave OJQ-të në zonën e projektit
 • Rritje e kapaciteteve permes trajnimit dhe mentorimit të vazhdueshëm (asistencëteknike) për OJQ-tëlokale të grave në fushat e projektit
 • Granti konkurrues për mini-projekte ndër-kufitare
 • Konferencë Regjionale
 • Organizimi i katër tryezave tematike
 • Granti konkurrues për mini-projekte ndër-kufitare
 • Eveniment Përmbyllës i projektit