Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Punëtoria “Gratë në Zgjedhjet Lokale 2017 dhe Pozitat Vendimmarrëse”

Më 06 Tetor, QKSGJ organizoi punëtorinë, “Gratë në Zgjedhjet Lokale 2017 dhe Pozitat Vendimmarrëse”
që kishte për qëllim prezantimin e gjendjes aktuale të grave në këto pozita si dhe diskutimin e sfidave
dhe problemeve lidhur me pjesëmarrjen e grave në procese vendimmarrëse. Gjithashtu marrë parasysh
që në Tetor kishim zgjedhjet lokale në komunat e Kosovës një pjesë e diskutimit u fokusua edhe tek
pjesëmarrja e grave në partitë politike dhe fuqia e tyre vendimmarrëse. Prezantimi si dhe moderimi
gjatë gjithë takimit është realizuar nga z. Valmir Ismaili, Drejtor Ekzekutiv i D+.