Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Promovimi i iniciativës 50:50 në Komuna

QKSGJ ka organizuar dhe koordinuar 5 takime/ tryeza avokuese për të diskutuar rrjedhën e projektit si
dhe për të promovuar iniciativën për arritjen e balancës gjinore 50:50 në Komunat përkatëse. Përveq
rrjedhës së zgjedhjeve si dhe premtimeve nga kadidatët për arritjen e balancës gjinore, në këto takime
janë diskutuar edhe sfidat që kanë të bëjnë me qasjen e grave në vendimarrje në institucionet publike
në komunat përkatëse dhe respektimin e Ligjit për Barazi Gjinore në këto institucione. Në takime janë
ftuar 10 pjesëmarrës , gra dhe burra që janë zyrtarë në komunat përkatëse si dhe pjesëmarrës të
organizatave jo qeveritare në këto komuna dhe gjithashtu asambleistë të sapozgjedhur.
Këto takime janë mbajtur në komunat sin ë vijim: Rahovec, Suharekë, Malishevë, Prizren dhe në
Mamushë.