Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Koalicioni të Drejtat e Barabarta për të Gjithë

Koalicioni "Te drejta te barabarta per te gjithe ", sjell se bashku shtate (7) Organizata Jo-Qeveritare te cilat punojne në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave themelore tenjeriut, me një fokus të veçantë në krijimin e një rrjeti të qëndrueshëm të organizatave që janë aktive në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave themelorete grupeve temargjinalizuara te cilat jane: minoritet, grate, rinia dhe komuniteti LGBT.