Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Të rinjtë dhe barazia gjinore në Prizren

Më 23 nëntor, Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) organizoi konferencën “Të rinjtë dhe barazia gjinore në Prizren”. Kjo konferencë u organizua në kuadër të projektit të financuar nga BE-ja "Gratë e Reja të Përfshira në Partitë dhe Proceset Politike".

Kjo konferencë përveç diskutimit rreth perceptimeve të të rinjve mbi politikën në Prizren, duke u fokusuar nga perspektiva gjinore, ka sherbyer gjithashtu si forum i shkëmbimit të ideve dhe identifikimit të qartë të pengesave për angazhimin aktiv të grave që do të shërbejnë gjithashtu si një mjet për rritjen e ndërgjegjësimit të të rinjve në Prizren.

Folës kryesor ishin: Artan Abrashi, Kryesues i Kuvendit Komunal të Prizrenit; Vjosa Curri, Drejtore Ekzekutive, Dora Dorës; Hajrullah Ceku, Aktivist për të drejtat e njeriut. Ndërsa fjala Hyrëse dhe moderimi është bërë nga Tringa Kasemi, Aktiviste, Femaktiv.