Qendra Kosovare për Studime Gjinore Fros group, web faqe, web dizajn


Ndarja e granteve të vogla

Më 14 Korrik 2017, QKSGJ ka organizuar një takim njoftues ku është bërë edhe nënshkrimi i kontratave me përfituesit e granteve në kuadër të projektit të financuar nga BE “Gratë e Reja të Përfshira në Parti Politike dhe Procese Politike”. Në kuadër të këtij projekti që implementohet nga QKSGJ janë ndarë grante të vogla për nëntë organizata nëpër Kosovë (Mitrovicë, Gjilan, Prishtinë, Lipjan, Mitrovicë të Veriut dhe Dragash).

Organizatat përfituese të granteve të vogla për përfshirjen e grave të reja në parti politike dhe institucione ishin: