Politikat gjinore në shoqërinë civile dhe sektorin privat

Koha për Gratë

Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë

Integrimi Evropian dhe Barazia Gjinore

Integrimi gjinor përmes procesit të Integrimit Evropian

Barazia gjinore në anëtarësimin në BE: Udhëzues për Avokim.

Përfshirja e perspektivës gjinore në praktikë

Auditimi Gjinor i Projekteve të Bashkimit Evropian në Kosovë

Auditimi i çështjeve gjinore në sistemin arsimor

Edicioni Special Koha për Gratë 1

Edicioni Special Koha Per Grate 2

Edicioni Special Koha Per Grate 3

Edicioni Special Koha Per Grate 5

Edicioni Special Koha Per Grate 6

Imazhi I Grave Politikane Në Mediat Kosovare

Monitorimi I Mundesive Të Barabarta Për Gratë dhe Burrat Në Kosovë

Monitorimi I Sigurisë Në Kosovë Nga Perspektiva Gjinore

Monitorimi i zbatimit të Konventës për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave në Kosovë

Ndikimi i ligjit të Punës tek Gratë në Kosovë

Direktorium i OJQ've te grave ne Kosove

Buletini Shqip

Indeksi i Sigurisë së Grave 2010 Raport për Kosovën

Indikatorët Për Monitorimin E Situatës

Perceptimet e shërbyesve civilë lidhur me ngacimimin

Pasojat e shkurtimeve të vende te punes

Pozita e grave dhe vajzave të pakicave kombëtare në rajonin e Dragashit, Mamushës dhe Zhupës – Pjesa e Pare

Pozita e grave dhe vajzave të pakicave kombëtare në rajonin e Dragashit, Mamushës dhe Zhupës- Pjesa e Dyte

Si votojnë Grate në Kosovë

E Drejta E Trashëgimise

.